1,274 Views

ลูกไม้ 108 ไอเดีย

การนำลูกไม้มาเป็นไอเดียในการตกแต่งเสื้อผ้าให้สวยงาม เหมือนได้เสื้อผ้าชุดใหม่

เผยแพร่ 09/07/2018
27 Questionnaire

ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

คำถาม
 
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม
2. การสื่อความหมายชัดเจนทั้งภาพและเสียง
3. รูปแบบบทเรียนกระตุ้นความสนใจ
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อาชีพผ่านสื่อออนไลน์
5. ท่านสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน